ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

เพชรบุรี ณ วันที่พวกเขายังหายใจ. - 2551 [2008]

0125-7226


โบราณสถาน--ไทย--เพชรบุรี.


เพชรบุรี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เพชรบุรี--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305