ปฏิคม พลับพลึง.

ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ปลุกองค์กรรัฐ...เอกชน รับผิดชอบสังคม. - 2551 [2008]

มีบทความประกอบ เรื่อง.

SCG รักษ์น้ำ 1 วัน 1,000 ฝาย. บทความที่สองชื่อ บุญรอดบริวเวอรี่ 75 ปี แห่งความจงรักภักดี. บทความที่สามชื่อ

1513-5535


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย.
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่.


ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ--ไทย.

SCG

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305