ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-

บทบาทของคณะนิติศาสตร์ในการสร้างจริยธรรมนักกฎหมาย. - 2551 [2008]


มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.


กฎหมาย--การศึกษาและการสอน.
นักกฎหมาย--จริยธรรม.

integrity

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305