วิโรจน์ จิตต์แจ้ง.

Transurethra fulguration of intractable bleeding in radiation cystitis. การใช้ไฟฟ้าจี้เพื่อรักษาภาวะเลือดออกไม่หยุดในกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากการอักเสบจากการฉายรังสี. - 2547 [2004]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-1643


ภาวะเลือดออก--การรักษาด้วยไฟฟ้า--วิจัย.
ปัสสาวะเป็นเลือด--การรักษา.
การรักษาด้วยวิธี--ผลไม่พึงประสงค์.
ไฟฟ้า--การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305