ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"นาข้าวอินทรีย์ต้นทุนต่ำ" การยืนหยัดบนสถานการณ์ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงลิ่ว คุณชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรดีเด่น จ.สุพรรณบุรี. - 2551 [2008]

1905-5080


ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--สุพรรณบุรี.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--สุพรรณบุรี.
ปุ๋ยหมัก--ไทย--สุพรรณบุรี.

น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักมูลหมู เชื้อจุลินทรีย์จากดินป่า เชื้อราไตโคเดอร์มา ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข่ น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305