กิตติพล โชติพิมาย.

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณจังหวัดสงขลา ประเทศไทย-รัฐเกดะห์ มาเลเซีย. - 2551 [2008]

0125-0892


การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ--ไทย.


ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
มาเลเซีย--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305