ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น. - 2551 [2008]

0857-9776


การลงทุนของญี่ปุ่น--ไทย.
การค้าระหว่างประเทศ--ไทย.
การค้าระหว่างประเทศ--ญี่ปุ่น


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย.

JTEPA bitateral investment treaty

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305