ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ. - 2551 [2008]

0857-1711


การวางแผนภาษีอากร--ไทย.

tax avoidance

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305