ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"ผลิตกังหันลมสายเลือดไทย ศึกษาวิจัยจากบริบทเมืองไทย" อาคารวิจัยประยุกต์พลังงานลม น้ำ และแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. - 2551 [2008]

1905-5080


พลังานลม.
กังหันลม.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
การผลิตพลังงานไฟฟ้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305