ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ขัดเกลาดินเลวให้เป็นดินดี หมักดินทุกอณูให้พืชงอกงาม ไปดูสวนเกษตรประณีต 1 ไร่ ของพ่อจันทร์ที ประทุมภา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. - 2551 [2008]

1905-5080


การปรับปรุงดิน--ไทย--นครราชสีมา.
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย--นครราชสีมา.
การจัดการไร่นา--ไทย--นครราชสีมา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305