สมคิด พุทธศรี.

ความคืบหน้ากรณีพิพาทว่าด้วยกุ้งระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา. - 2551 [2008]


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305