นันทพร พงศ์พณิช.

ภาวการณ์บริโภคและการลงทุนของไทยครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2551 : มุมมองเชิงภาษีมูลค่าเพิ่ม. - 2551 [2008]

0125-5991


การจัดเก็บภาษี--ไทย--2550-2551.
การลงทุน.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305