ชรริน ญาณนนท์

ไทย-สหรัฐ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา VS มาตรา 301 - 2535 [1992]


เครื่องหมายการค้า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--การค้า--ไทย

มาตรา 301

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305