สุเจน กรรพฤทธิ์.

นิติทัศนะ: การเมืองเรื่องเขาพระวิหาร. - 2551 [2008]

0857-1538


สมปอง สุจริตกุล--ทัศนะเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหาร.
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพาณิช--ทัศนะเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหาร.


ปราสาทเขาพระวิหาร.


เขาพระวิหาร (กัมพูชา)
ไทย--เขตแดน--กัมพูชา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305