คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 984/2551 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย. - 2551 [2008]

1686-3720


ปราสาทเขาพระวิหาร.


วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา.
การกระทำของรัฐ.
กฎหมายระหว่างประเทศ--คดีเมือง.


ไทย--เขตแดน--กัมพูชา.
เขาพระวิหาร (กัมพูชา)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305