ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

กรณีประสาทพระวิหาร. - 2551 [2008]

1685-7232


ปราสาทเขาพระวิหาร.


การกระทำของรัฐ.
สัญญาระหว่างประเทศ.
กฎหมายระหว่างประเทศ--คดีเมือง.


ไทย--เขตแดน--กัมพูชา.
เขาพระวิหาร (กัมพูชา)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305