พิทยา ฟูสาย.

ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การเกิดขึ้นของตลาดจีนและการตอบสนองของคนในท้องถิ่นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. The impact of globalization on border community in Greater Mekong Sub-region (GMS) : the emergence and response to Chinese market in Mueang Houay Xai, Lao PDR. - 2551 [2008]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-6541


ตลาดจีน--ลาว--เมืองห้วยทราย.


จีน--การค้า--ลาว.
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.
ลาว.

เส้นทางการค้าทางบก R3E (คุณหมิง-เชียงรุ้ง-บ่อเต็น-แขวงหลวงน้ำทา-เมืองห้วยทราย-เชียงของ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305