ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

การต่อสู้ระหว่างชายขอบกับศูนย์กลาง : ประวัติศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์รัฐชาติไทย. The articulation between periphery and center : the history of the creation of the identity of Thai nation-state - 2550 [2007]

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-0667


ความเป็นชาติพันธุ์--ไทย.


ลานนา (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์.
ปัตตานี (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305