วรรณี พุทธเจริญทอง.

ศตวรรษชาตกาล นักเขียนสร้างสรรค์ของไทย. - 2548 [2005]

1513-9956


อากาศดำเกิง รพีพัฒน์, หม่อมเจ้า, 2448-2475 --การวิจารณ์และการตีความหมาย.
บุบผา นิมมานเหมินท์, ม.ล., 2448-2506 --การวิจารณ์และการตีความหมาย.
ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา, 2449-2486 --การวิจารณ์และการตีความหมาย.
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 --การวิจารณ์และการตีความหมาย.


นักประพันธ์ไทย--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305