ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

"แปลงขยะเป็นทุน ปลูกสบู่ดำสำรองน้ำมันชุมชน" ชุมชนชาวนาชาวไร่คัดแยกขยะ ใช้ถ่านน้ำส้มควันไม้ และน้ำมันสบู่ดำพึ่งตนเอง ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี. - 2551 [2008]

1905-5080


การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์--ไทย--กาญจนบุรี.
สบู่ดำ (พืช)
น้ำมันไบโอดีเซล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305