บรรหาร กำลา.

กฎหมายกับการปฏิบัติงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ. - 2551 [2008]

สรุปสัมมนาทางวิชาการ จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 11 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 6 หัวข้อ "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2551.

1686-3720


แพทย์--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.
บุคลากรทางการแพทย์--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.
ความรับผิด (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305