ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

โครงการขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์กับความคิดเห็นประชาชน. Logistics mega project and public participation - 2551 [2008]

0125-0469


ท่าเรือ--แง่เศรษฐกิจ--ไทย--กรุงเทพฯ
ท่าเรือ--ไทย--กรุงเทพฯ
การพัฒนาชุมชนเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ
ท่าเรือ--แง่สังคม--ไทย--กรุงเทพฯ
การมีส่วนร่วมทางสังคม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305