ธรรมเกียรติ กันอริ.

พระยาปรีดานฤเบศร์ หนึ่งในทนายความผู้ทรงเกียรติ. - 2551 [2008]

1685-7232


ปรีดานฤเบศร์, พระยา, 2425-2507.


ทนายความ--ชีวประวัติ.--ไทย
นักกฎหมาย--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305