ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

ผังเมืองโลจิสติกส์และความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล. - 2552 [2009]

0125-0469


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--เอเชีย.
โครงการขนส่งลุ่มแม่น้ำโขง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305