สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

อโรคยศาล โรงพยาบาลขอม. - 2536 [1993]


ชัยวรมัน ที่ 7, กษัตริย์แห่งกัมพูชา, ประมาณ ค.ศ. 1120-1215.


โบราณวัตถุ--กัมพูชา.


ไทย--โบราณวัตถุสถาน.
กัมพูชา--ประวัติศาสตร์--1886-2530.
กัมพูชา--อารยธรรม.

ขอม อโรคยศาล ขอม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305