จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์.

พฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมในนักศึกษาแพทย์. The game playing behavior and factors associate in medical students. - 2551 [2008]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0858-6071


เกมส์คอมพิวเตอร์--ไทย.
นักศึกษาแพทย์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305