ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

วิเคราะห์สาเหตุของวิกฤติการณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพของสหรัฐ. - 2551 [2008]

0857-8702


สินเชื่อธนาคาร--สหรัฐอเมริกา.
สินเชื่อ--สหรัฐอเมริกา.
อสังหาริมทรัพย์--สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ--ค.ศ. 2008.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305