ธนภัทร เต็มรัตน์.

พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดสงขลาต่อการอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา. - 2551 [2008]

0125-8192


การอ่านหนังสือพิมพ์.
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น--ไทย--สงขลา.
ผู้รับสารด้านข่าว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305