ไกรฤกษ์ นานา.

อังวะซบรัตนโกสินทร์ ทูตพม่าปรับทุกข์กับทูตไทยเรื่องพม่าเสียเมือง. - 2552 [2009]

0125-3654


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า.
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อังกฤษ.
พม่า--ประวัติศาสตร์--ค.ศ. 1824-1948.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305