เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

เมื่อเสือในเอเชียเริ่มป่วย. - 2552 [2009]

1685-7755


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
อินเดีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
สิงคโปร์--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
มาเลเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305