พรทิพย์ อันทิวโรทัย.

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. Synthesis of external quality evaluation reports, bunditpatanasilpa institute, colleges of dramatic arts and colleges of fine arts under the fine arts department, the ministry of culture. - 2551 [2008]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2933


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
วิทยาลัยนาฏศิลป.
วิทยาลัยช่างศิลป.


การประเมินผลทางการศึกษา.
การศึกษา--มาตรฐาน--ไทย.
การศึกษา--การประเมินผล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305