วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

กู้เศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์. - 2552 [2009]

0857-7838


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
ฝรั่งเศส--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
ญี่ปุ่น--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
อังกฤษ--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
ออสเตรเลีย--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
จีน--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
อินเดีย--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.
สิงคโปร์--นโยบายเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305