สหรัฐฯ กำลังกลายเป็นสังคมนิยม ?. - 2552 [2009]

1906-4454


โอบามา, บารัค, ค.ศ. 1961-


ประธานาธิบดี--สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305