อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

ปัจจัยบวกอสังหาฯ คือ ความเชื่อมั่น. - 2552 [2009]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--นโยบายของรัฐ--ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2551-2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305