สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

วิกฤติการณ์อ่าวไทย ร.ศ. 112. - 2550 [2007]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453--วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112, 2436.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.
อังกฤษ--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305