ขนิษฐา สุวรรณชาต

หอมกลิ่นดวงจำปาสองฟ้าฝั่งโขง - 2536 [1993]

คนไทยเรียก "ลั่นทม" ลาวเรียก "จำปา"


ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี
หลวงพระบาง--ความเป็นอยู่และประเพณี
ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

ลาวพุงดำ ลาวพุงขาว ดวงจำปา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305