อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Real estate, real sector, real driver. - 2552 [2009]


เมธา จันทร์แจ่มจรัส--ทัศนะเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--นโยบายของรัฐ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305