กัญชรัตน์ ไทยดำริ.

การพิสูจน์ราคาโอน : กรณี "การให้บริการ" ระหว่างกลุ่มบริษัทข้ามชาติ. - 2552 [2009]

0125-5991


การลงุทนของต่างประเทศ--ไทย.
บริษัทต่างชาติ--ไทย.
การโอนสิทธิ--ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305