สุทิน สายสงวน.

ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-จีนและญี่ปุ่น. Economics relationship between Thailand-China and Japan. - 2551 [2008]

บทความวิจัย.


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-6416


ไทย--การค้า--จีน.
ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ไทย--การค้ากับต่างประเทศ.
จีน--การค้ากับต่างประเทศ.
ญี่ปุ่น--การค้ากับต่างประเทศ.
จีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--จีน.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305