ใครๆ ก็เรียกผม เสี่ยฮับ จากช่างประตูสู่นักพัฒนาที่ดิน. - 2536 [1993]

0857-5223


เสียมทอง หวังเจริญทรัพย์


นักพัฒนาที่ดิน--ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305