ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

เจเจ มาเก็ต ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมครัวจังหวัดก่อนจะเป็นครัวโลก. - 2552 [2009]

1905-5080


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--เชียงใหม่.
ตลาดเกษตรกร--ไทย--เชียงใหม่.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305