เอกรัตน์ บรรเลง.

มิงกลาบา : เมียวดี. - 2552 [2009]

แม่น้ำเมย : ลำน้ำหมื่นล้าน. หน้า 105-107 เรื่อง

1906-4454


พม่า--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--พม่า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305