สุพัตรา แสนประเสริฐ.

ความหวังสูงสุดของพีแอนด์จี - 2536 [1993]

0857-5223


บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย)


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย
แชมพู--การตลาด.--ไทย
ผ้าอนามัย--การตลาด--ไทย

น้ำยาสระผม ยาสระผม แชมพูผสมครีมนวด พีแอนด์จี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305