ปรีดา ยังสุขสถาพร.

BLIC เศรษฐกิจใหม่แห่งทศวรรษหน้า. - 2552 [2009]

0859-4139


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--นโยบายเศรษฐกิจ.
พม่า.
ลาว.
อินโดนีเซีย.
กัมพูชา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305