นิสา แซ่ลิ้ม.

ผลของไอโอไดด์และไอโอเดต ต่อการเจริญเติบโตและการสะสม ในผักบุ้งจีนที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์. Effects of iodide and iodate on growth and accumulation in water convolvulus grown under hydroponics technique - 2552 [2009]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0858-4435


ผักบุ้ง--การเจริญเติบโต.--ไทย
ไอโอดีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305