ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ.

อินเดีย. - 2552 [2009]

0859-192X


ไทย--การค้า--อินเดีย.
อินเดีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305