ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์.

การทบทวนบทบาทของภาครัฐ : กรณีปัญหามลภาวะมาบตาพุดและแม่เมาะ. - 2552 [2009]

0857-8702


นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ--แง่สิ่งแวดล้อม.


มลพิษทางอากาศ--การควบคุม.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305