ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

โลจิสติกส์ ตัดสินแพ้ ชนะในสงคราม. - 2552 [2009]

0857-8702


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305