ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การประเมินยอดขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยใช้ พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2502 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? - 2552 [2009]

คำพิพากษาฎีกาที่ 7310/2539 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดมุยฮวดจันทบุรี โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305