วรวุฒิ เทพทอง.

ปัญหาการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก กับข้อเสนอแนะการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 81 และมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน. - 2551 [2008]

0857-2992


อสังหาริมทรัพย์--การจดทะเบียนและการโอน.
มรดกและการรับมรดก--ไทย.
การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305